ทำสัญญา "จะซื้อจะขาย"
1. สำเนาบัตรประชาชน1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน1 ฉบับ
3. เงินทำสัญญา จำนวน 10,000 - 20,000 บาท (แล้วแต่ตกลงกัน)
ทำสัญญา "ยื่นกู้ธนาคาร"
1. สำเนาบัตรประชาชน2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน2 ฉบับ
3. ในกรณีจดทะเบียนสมรส2 ฉบับ
     - สำเนาทะเบียนสมรส2 ฉบับ
     - สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส2 ฉบับ
     - สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส2 ฉบับ
เอกสาร "ผู้จะขาย"
1. เอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย3 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน1 ฉบับ
4. สำเนาโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1 ฉบับ